Elegy for the young hitler

The eyes, both vacuous & guarded. In the moments of possession, luminous.
Kubizek recalls them as dark light. Chemosh, or some lesser demon known for
its beauty
The maleness of stone. No Reichgarten. The garden inevitably democratic. A superb
copyist, not failed as such.
Kestrel of the suburbs: ceaseless radicalisation of air beneath head & wing
Pity, manifest as an odd, internal lifting. No, not manifest: immanent. Kubizek noted
revulsion at the naked self,
the body politicised in defence: act of war, act of terror
Sterile, paved Lustgarten that in my tongue is the Garden of Pleasure

Elegija za mladega hitlerja

Oči, prazne & oprezne hkrati. V trenutkih obsedenosti žareče. Kubizek se jih
spominja kot temno svetlobo.
Kemoš, ali kak manjši demon, ki slovi po svoji lepoti
Moškost kamna. Ne Reichgarten. Vrt, nujno demokratičen. Izvrsten prepisovalec, ki
mu ni spodletelo.
Postovka predmestij: nenehna radikalizacija zraka pod glavo & perutjo
Usmiljenje, manifest čudnega, notranjega dviganja. Ne, ne manifest: imanentnost.
Kubizek je opazil gnus
v golemu jazu, telo, spolitizirano v obrambo: dejanje vojne, dejanje groze
Sterilen, tlakovan Lustgarten je v mojem jeziku Vrt užitka

Iz angleščine prevedla Ana Pepelnik